Infrastructuur

Infrastructuur speelt een belangrijke rol bij de inrichting van stedelijke en landelijke gebieden. Dit gebeurt via de bouw van wegennetten, bruggen, tunnels, spoor- en waterwegen en het organiseren van een betrouwbare af- en toevoer van (afval)water en energie. De kwaliteit van onze leefomgeving vraagt om een zorgvuldige inpassing in een complex ruimtelijk geheel.

S.Bilt weet welke achtergronden er spelen bij het ontwikkelen van deze gebieden, en dit door de persoonlijke aanpak met u, onze klant. Hierbij kunnen wij het totaaltraject van inventarisatie, aanpassingsvoorstellen en voorbereiding, via ontwerp en aanbesteding, directie en toezicht geheel verzorgen.

Wegen

Wij verzorgen het geometrisch en het complete verkeerstechnische ontwerp van wegen, inclusief het dimensioneren van alle type verhardingsconstructies. Uiteraard beperkt zich dit niet tot de klassieke wegenisontwerpen, maar ook moduledossiers, duurzame en veilige fietspaden, parkeerterreinen en onderhoudswerken zijn ons niet vreemd.

De combinatie van onze kennis van verkeerskunde & mobiliteit, infrastructuur, stedenbouw, publieke ruimte en groenaanleg, laat ons toe om een totaaloplossing aan te bieden. Uiteraard wordt hierbij een kosteneffectief en “lifecycle optimaal” ontwerp voor ogen gehouden.

Riolering, collectoren en pompstations

Het ontwikkelen van duurzame watersystemen is een uitdaging. Wij kunnen niet zonder meer riolering aanleggen, afkoppelen, grachten graven of dempen.

S.Bilt gaat verder en onderzoekt voor elke specifieke situatie een maatwerkoplossing die aansluit bij de lokale wensen, omgevingsfactoren en randvoorwaarden. Zowel in stedelijk als landelijk gebied is structuur in de ondergrondse infrastructuur broodnodig. Robuuste eenduidige systemen die nu en in de toekomst functioneren zoals ze zijn bedoeld, en dit tegen een aanvaardbare kostprijs.

Een goed functionerend systeem van riolen, collectoren en pompstations is immers belangrijk, ter voorkoming van wateroverlast en een onacceptabele vuiluitworp.

Drukriolering

Daar waar de klassieke gravitaire riolering geen haalbare of betaalbare oplossing meer biedt, wordt een alternatief gevonden in de drukriolering. Dit systeem is vooral in Nederland heel populair en vindt bij ons meer en meer opmars, vooral in minder dichtbevolkte gebieden.

S.Bilt heeft alle expertise in huis om een dergelijk systeem te ontwerpen, en dit aangepast aan elke specifieke situatie. Bij het ontwerp en de studie van de elektromechanica wordt reeds in een vroegtijdig stadium rekening gehouden met het toekomstige onderhoudsprogramma dat uiteraard zo minimaal mogelijk moet worden geconcipieerd.