Publieke ruimte

Het inrichten van de publieke ruimte vereist aandacht voor de omgeving, inzicht in de vele functies, oog voor de gebruikers van het gebied en inzicht in de financiële haalbaarheid van de ingrepen. Bovendien vereist elke ruimte en structuur een eigen algemene visie, een gericht “plan van aanpak” en een –zowel technisch als filosofisch- onderbouwde theorie. Dit vraagt om een integrale en dynamische planvorming, van idee tot realisatie, met respect voor het eigen verhaal.

S.Bilt levert brede en gespecialiseerde vakkennis die daarvoor nodig is, waarbij de ‘genius loci’ steeds het uitgangspunt is van de aanpak.

Woonkernen & Verblijfsruimten

Verblijf, herkenbaarheid en identitiet, verwondering, veiligheid, vertrouwdheid,… zijn een aantal sleuteltermen voor ruimten die in woonkernen zijn gelegen. Publieke ruimten binnen woonkernen en verblijfsruimten hebben elke een specifiek en eigen sociaal patroon, een functioneel systeem en een verhaal van “lang geleden”.

S.Bilt neemt de opdracht graag aan om het achterliggende verhaal en de bestaande structuren te vertalen, een vernieuwende “plot” toe te voegen en een lange en gelukkige toekomst te “creëren”.

Stationsomgevingen & Dynamische doorgangsruimten

Deze pleinen zijn functionele vlakten die op sociaal vlak totaal anders zijn dan woonkernen. Zien en gezien worden, verwondering, snelheid, anonimiteit, leesbaarheid, oriëntatie, networking,… zijn ditmaal de kerntermen. “A sense of place”, toekomen en vertrekken vanop plekken met een duidelijke eigenheid en lokale binding in al zijn geledingen zijn hier cruciaal.

De verplaatsing van punt A naar punt B is primoriaal en het verblijf in se ondergeschikt. Het sociaal gegeven is veeleer vluchtig. De ruimte fungeert veeleer als afspraakpunt of snelle ontmoetingsplaats. Het is vooral deze functionaliteit, samen met de nodige sociale context, die moet worden bestudeerd zodat het ontwerpproces tot een goed einde kan worden gebracht. 

S.Bilt heeft hiervoor de nodige specifieke ruimtelezers en conceptuele denkers ter beschikking die het hele verhaal vorm kunnen geven.

Sport en Spel & Actieve publieke ruimten

Sociaal contact, actie, ontspanning, speelsheid, bewuste naïviteit,… typeren deze vorm van publieke ruimten in onze samenleving. 

S.Bilt werkt samen met gespecialiseerde en ervaren planners om het goed functioneren van deze ruimten te bewerkstelligen. Immers, een perfect uitgerust sport- of recreatieterrein, met alle functionele en technische voorzieningen, is daarom nog geen ruimte waar het publiek de opgesomde elementen hoopt terug te vinden.

S.Bilt staat in voor het creëren van een toekomstgericht, actief en verleidelijk concept dat de mensen tot actie en speelheid dwingt, en dit met aandacht voor de sociale cultuur en vormgeving.

Landschappen & Groene passieve ruimten

Landschappen als groene passieve ruimten die als corridors en eilanden in onze menselijk leefstructuur voorkomen, ook het cultuurlandschap genoemd, zijn publieke ruimten waar rust de hoofdrolspeler is en waar verwondering en vlucht in details moet worden gezocht. Intra- en extraoculariteit, escapisme, rust, eenheid, respect,… zijn kenmerkende termen voor dergelijke landschappelijke projecten.

Omdat het hier gaat om een cultuurlandschap mag de historische achtergrond, zowel op niveau van vormgeving als van geologie, van dit complexe weefsel nooit worden genegeerd. Evolutieve processen op cultureel en vegetatief-ecologisch vlak moeten worden verstaan en meegenomen in het ontwerp-restauratieverhaal.

Planning & Strategische processen

In deze materie wordt een ingewikkeld, zoniet het meeste complexe denkproces doorlopen daar een aantal variabelen correct dient te worden ingeschat. Het plannen en het opstellen van strategische processen is een discipline op zich waarin men nog ruimer moet durven gaan dan de directe omgeving. Het bedenken van beleidsstudies is een kunst die steeds in teamverband en door een continue samen- en wisselwerking plaatsvindt. 

Voor S.Bilt is elke studie uniek en gericht op een bepaalde ruimte, waardoor geen sprake is van hermodellering en recuperatie van reeds bestaande processen. Hierbij worden steeds uiteenlopende wegen en denkpisten bewandeld, geanalyseerd en vergeleken.