Waterbeheer

Elke dag worden initiatieven genomen die de leefomgeving veranderen. Onbedoeld hebben deze soms negatieve effecten. Efficiënt, verantwoord en veilig gebruik van ruimte en water zorgen voor een duurzame toekomst. Daarom hanteert S.Bilt een integrale benadering bij plannen en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en waterbeheer.

De stijging van de zeespiegel, de verhoogde afvoeren van rivieren, meer extreme neerslag, meer verdroging,… het veranderende klimaat heeft duidelijk verstrekkende gevolgen voor de waterhuishouding. Voor de waterbeheerders is de schone taak weggelegd om hierop te anticiperen, zonder daarbij de bodemdaling uit het oog te verliezen. Een uitdaging die S.Bilt vol vertrouwen samen met zijn klanten aan wil gaan.

Een ander fenomeen dat meer en meer opmars vindt is het (her)gebruik van afval- en regenwater voor industriële en andere doeleinden. Water is kostbaar, daarom zoeken wij telkens naar betrouwbare oplossingen voor het (her)gebruik van water in relatie tot de financiële context van de waterbehandeling.

Hydrodynamische modellering van watersystemen

Om snel en adequaat de invloed en de werking te kennen van geplande ingrepen op een watersysteem, kan S.Bilt een hydrodynamische modellering uitvoeren. Aan de hand van deze geavanceerde numerieke modellen worden inzichten verworven in de wateroverlast, terugstroomeffecten, opstuwing, drukopbouw en dynamische berging binnen het studiegebied. Ook allerlei hydraulische structuren zoals pompstations, overstorten en debietregelaars kunnen in het model worden geïntegreerd en dynamisch worden meegerekend.

Ten opzichte van de klassieke “statische” berekening van hydraulische structuren leidt dit tot een ontwerp dat dichter aanleunt bij de werkelijkheid Naast een directe ondersteuning in het beleidsproces kunnen de resultaten ook gebruikt worden voor het opstellen van een duurzame visie op de waterhuishouding en de aanpak van wateroverlast op lange termijn.

Waterbeheersing

De tijd dat overstromingen worden tegengegaan door het bouwen van alsmaar hogere dijken of het uitdiepen en verbreden van waterwegen is definitief voorbij.

Dankzij de beschikbare computermodellen en een specifieke ervaring op het gebied van riolering, evenals van de kwaliteit en het beheer van oppervlaktewater kan S.Bilt de overstromingsrisico’s in kaart brengen en specifieke maatregelen voorstellen, zowel lokaal als regionaal.

Ook voor het opstellen van een doelgerichte strategie met betrekking tot het hergebruik of de behandeling van industrieel- en afvalwater kan S.Bilt zeer gerichte diensten aanbieden.

Watertoets

De watertoets is een beoordelingsmethodiek om na te gaan of een locatie vanuit perspectief van waterbeheer en overstromingsrisico wel geschikt is om te bebouwen. Immers, elke ingreep aan onze omgeving heeft een invloed op onze waterhuishouding en kan een mogelijk gevaar betekenen voor bijkomende wateroverlast.

S.Bilt is, dankzij zijn uitgebreide expertise en zijn uitgebreid professioneel netwerk, uitstekend geplaatst om uw ontwerpen, vergunningen en programma’s te beoordelen.

Toont de watertoets aan dat de geplande aanvraag duidelijke schade kan veroorzaken, dan moet men zoeken naar alternatieven of compenserende maatregelen. Hierdoor doet de watertoets dienst als een belangrijk preventief instrument op het vlak van vroegtijdige informatieverstrekking en afweging.